Znajdziesz nas w google +


Kiedy trzeba kupić kasę fiskalną?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż na rzecz wymienionych osób po dniu 31 grudnia 2012 r., są zwolnieni z ewidencjonowania w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w 2013 r., w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł. Stanowi o tym § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).
Limit obrotów uprawniających do zwolnienia wylicza się według wzoru przedstawionego w ramce.

Wzór na limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku wprowadzenia kasy
A = B × C/D
gdzie:
A -
graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B -
limit 20.000 zł,
C -
liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku,
D -
liczba dni w roku podatkowym.
Usługi informatyczne