Znajdziesz nas w google +


Odliczenia za zakup kasy fiskalnej


Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zakup kasy daje zatem trojakiego rodzaju udogodnienia:

   odliczenie podatku VAT zawartego w cenie kasy,
   zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
   dodatkowa ulga VAT na zakup kasy fiskalnej - 90% ceny zakupu netto nie więcej niż 700 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

   dokonanie zakupu i fiskalizacji kasy przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
   zgłoszenie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
   złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
   dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
   zapłata całości należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
   rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ustawowym.

Dla skorzystania z odliczenia rozpoczęcie ewidencjonowania musi nastąpić w terminach ustawowych. Opóźnienie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania powoduje, że ulga się nie należy.

Ulga dotyczy tylko zakupu kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie jest istotne ile tych kas zostanie wówczas nabytych. Kasy nabywane w okresie późniejszym nie uprawniają do ponownego korzystania z ulgi. Podobnie nie skorzystają z niej podatnicy, który rozpoczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz ulgi nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy nabyciu kolejnej zakupionej kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W tym drugim przypadku podatnik uprawniony jest do wystąpienia o zwrot podatku na wskazany rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty. W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

   25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
   50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy (ryczałt - taxi), kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik występuje o zwrot – w związku z tym że nie odlicza VAT (podatnik VAT zwolniony) – podatnik występuje w tym zakresie o zwrot za miast o odliczenie. Nie składa w tym celu deklaracji VAT-7 czy VAT-7K lub VAT-7D. Składa on wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

   imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
   dane adresowe,
   numer identyfikacji podatkowej,
   w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku dołącza się:

   dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
   oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
   informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
   fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Zwrot na rachunek dokonuje się w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

   zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności, lub
   nastąpi otwarcie likwidacji;
   zostanie ogłoszona upadłość;
   nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
   nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
   dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.
Usługi informatyczne